کاربر محترم، آدرس جدید جهت ثبت درخواست همکاری، به صورت زیر است:


http://mis.hiweb.ir/applicant